Vanns mange roller i energi utvinning

I Norge har vi mange kilder til energi, fra vind, til bølgekraft til den fossile varianten både i form av gass, olje og kull (Svalbard). Men den vi bruker mest til våre husstander er vannkraftverk.

Men i andre land er vannkraft unntaket fremfor regelen. Men hadde flere forstått forholdet mellom elektrisitet og vann, hadde kanskje flere land begynt å bruke denne uendelige kilden til energi, fremfor som et middel til dårlige alternative energikilder.

Vanns rolle i energiutvinning:


Termoelektrisk:

Vannet har en rolle i termoelektrisk produksjon. Dette går ut på at man må koke vann for å produsere damp for å generere elektrisitet. Her kan det være betenkeligheter rundt hvordan vannet i hovedsak varmes opp. Ikke den mest anbefalte måten, men vann har en viktig rolle her og kull brukes i mange tilfeller.

Når vannet først har fordampet forsvinner det i opp i luften. Det er ingen garanti for at den mengde vann som er brukt i dette tilfelle vil returnere til den kilden det er hentet fra. Dermed gjør man vannet til en form for ikke fornybar kilden for det lokale området.

Fossile og radioaktive kilder:

Ironien i dette her er at vann er en kritisk ressurs for boring og gruvedrift av naturgass, kull og olje, samt uran.  Videre brukes vannet også under raffinering og behandling av uran, olje og naturgass. Her brukes det store mengder av vann.

Når vannet er brukt i denne prosessen er det så og si forurenset. Det kan ikke brukes til noe, før det er renset igjen. Ihvertfall ikke for levende organismer. På denne måten er man igjen med på å gjøre vann til en ikke-fornybar kilde i en slik prosess.

Rensing av utslipp:

Mange termoelektriske kraftverk har utslipp i form av kvikksølv, svovel, karbondioksid og andre type forurensninger. For å rense denne forurensningen før den slippes ut kreves det betydelige mengder vann. Dette vannet blir i seg selv forurenset og må selv renses. Man lager rett og slett en dårlig sirkel hvor vannet har en sentral rolle.

Vannkraftverk:

Tidlig i denne artikkelen nevnte vi vannkraft som den største kilden av energi til Norske husstander. Dette er nok en sannhet med modifikasjoner, da Norge selger mye av sin energi til Europa når det er overproduksjon og kjøper inn energi, når det er lite vann i vannmagasinene.

Dette kan bety at ikke all energi Norske husstander bruker faktisk stammer fra vannkraftverk.

Men hvis flere land begynner å bruke denne fornybare energikilden, kan det i fremtiden, bety at all energi vi får kommer fra fornybare kilder.

Vannkraftverk kan bygges ved å ha dammer og andre konstruksjoner som fanger energien i rennende vann, som tvinger vannet gjennom en turbin.

Kritikken mot dette er at store demninger som fanger opp vannet, kan oversvømme viktige områder for dyrelivet, der de bygges.