Nedgang i klimagassutslippene

Nedgang i klimagassutslippene

PUBLISERT:

De foreløpige tallene for utslipp av klimagasser viser at det ble sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2017. Dette er 1,7 prosent lavere enn i 2016.

Dette tilsvarer en nedgang på omtrent 0,9 millioner tonn klimagasser fra 2016 til 2017 målt i CO2-ekvivalenter, viser nye tall i Utslipp av klimagasser. Hovedårsaken til nedgangen er redusert forbruk av fossile brensler i veitrafikk.

Størst utslippsreduksjon fra veitrafikk

En nedgang i forbruket av autodiesel og bensin i 2017 førte til at utslipp fra veitrafikk ble redusert med 9,6 prosent sammenlignet med 2016. Hovedgrunnen til denne nedgangen var den store andelen innblandet biodrivstoff. Andelen biodrivstoff var omtrent 16 prosent i 2017, en økning på om lag 6 prosentpoeng fra 2016.

Selv med en økning i kjørelengden og antall registrerte kjøretøy i 2017 gikk klimagassutslippene fra veitrafikk ned. I tillegg til biodrivstoff kan en økning i antallet hybrid- og elbiler det siste året forklare nedgangen. Hybrid- og elbiler sto til sammen for rundt 10 prosent av all kjøring med norske personbiler i fjor.

Utslipp fra oppvarming hadde en nedgang på 6,5 prosent i 2017, noe som i hovedsak skyldes redusert bruk av fyringsolje og fyringsparafin til oppvarming.

Klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning hadde i 2017 en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med 2016. Utslipp fra olje- og gassutvinning er fortsatt den viktigste bidragsyteren til utslipp fra norsk territorium, og utgjør 28 prosent av de totale klimagassutslippene.

Industri og bergverk er den nest største bidragsyteren og økte utslippene med 4,3 prosent, eller 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Produksjonsøkning fra oljeraffinerier og sementproduksjon er mye av grunnen til økningen fra 2016 til 2017. Også for metallproduksjon var det høyere utslipp i 2017 enn året før, mens utslippene fra produksjon av kunstgjødsel gikk ned.